Trang chủ » Tin tức

Nhận Hợp Thửa Quyền Sử Dụng Đất

[ez-toc] 1. Hợp Thửa Đất: Hợp Thửa Quyền Sử Dụng Đất Hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung.    Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người […]